Regulamin

Oprogramowanie do zarządzania salonem

1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Prawa autorskie

4. Zakres świadczonych przez serwis usług

5. Dostęp do serwisu i rejestracja Użytkownika

6. Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy

7. Odpłatność za usługę

8. Dane Użytkownika i ich ochrona

9. Odpowiedzialność Operatora i reklamacje

10. Zmiana Regulaminu1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą serwisu gabinetonline.com.pl w przypadku podpisania umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem i stanowi integralną część umowy o świadczenie usług serwisu gabinetonline.com.pl regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.
  1.2 Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony WWW w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  1.3 Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
  1.4 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili Rejestracji.
2. DEFINICJE
  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Regulaminie

  – rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług poprzez Serwis.

Serwisie

  – rozumie się przez to Serwis internetowy gabinetonline.com.pl, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4.

Operatorze

  – rozumie się przez to firmę Rybczak i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszczącą się pod adresem:
  44-264 Jankowice, ul. Przyjemna 4    NIP: PL6423187210 KRS: 0000520491

Użytkowniku

  – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Umowie

  – rozumie się przez to umowę o świadczenie poprzez Serwis usług wymienionych w pkt. 4, zawartą między Operatorem a Użytkownikiem po dokonaniu przez Użytkownika pierwszej opłaty za korzystanie z Serwisu.

Cenniku

  – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

Dniu doręczenia

  – rozumie się przez to dzień wysłania oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mailem) lub 7 (siódmy) dzień od dnia wysłania oświadczenia pisemnego; jeżeli dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, za dzień doręczenia przyjmuje się pierwszy dzień powszedni, który po nim następuje.

Dostępie

  – rozumie się przez to otwarcie przez operatora dostępu do aplikacji na kolejny miesiąc rozliczeniowy.

Panel Klienta

  – rozumie się przez to część serwisu dostępnego po zalogowaniu służącej do zarządzania kontem i rozliczeń z serwisem.
3. PRAWA AUTORSKIE
  Wyłączne prawa autorskie do serwisu gabinetonline.com.pl należą do Rybczak i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Jankowice, Przyjemna. Prawa autorskie związane z serwisem gabinetonline.com.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
4. ZAKRES ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS USŁUG
  Na mocy Umowy Operator, za pomocą serwisu, zobowiązuje się na rzecz Użytkownika świadczyć następujące usługi:
  4.1. Usługi związane z przechowywaniem i przetwarzaniem dokumentów i danych Użytkownika związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności:
  • bazy danych kontrahentów Użytkownika,
  • bazy danych usług świadczonych przez Użytkownika na rzecz jego kontrahentów,
  • bazy danych materiałów, towarów handlowych, przedmiotów niezbędnych do wykonania usługi
  • ewidencji i rozliczeń pracowników,
  4.2 Informowania kontrahentów o stanie wykonania usługi przez Użytkownika.
  4.3 Zakres świadczonych przez Serwis usług jest uzależniony od zawarcia Umowy oraz zakupienia opcjonalnych składników Serwisu, rozszerzających jego funkcjonalność.
  4.4 Okres pilotażowy
  • 4.4.1 Przez okres pilotażowy rozumie się okres czasu w którym Użytkownik używający wersji darmowej otrzymuje funkcjonalność taką, jaka przewidziana jest dla wersji LITE, wraz ze wszystkimi opcjonalnymi składnikami wersji płatnej (dostępnymi w menu), gdzie jednocześnie nie ma konieczności zawarcia Umowy.
  • 4.4.2 Data rozpoczęcia okresu pilotażowego to 22 czerwca 2014.
  • 4.4.3 Data zakończenia okresu pilotażowego zostanie ogłoszona przez Operatora w widocznym miejscu Serwisu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
  • 4.4.4 Po zakończeniu okresu pilotażowego Klient będzie miał możliwość:
   • zawarcia umowy, a przez to uzyskania dostępu do pełnego zakresu funkcjonalnego Serwisu
   • dalszego korzystania z Serwisu bez konieczności zawarcia Umowy w systemie pre-paid
   • zrezygnowania z dalszego korzystania z usługi.
  4.5. Operator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkownika, jak i zmiany w istniejącej w dowolnej chwili funkcjonalności.
5. DOSTĘP DO SERWISU I REJESTRACJI UŻYTKOWNIKA
  5.1. Operator świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.
  • 5.2. Użytkownik może korzystać z wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem spełniającego następujące wymagania techniczne:
   • na komputerze zainstalowana jest przeglądarka internetowa Google Chrome wersja 26 lub wyższa, Internet Explorer 10 lub wyższa;
   • nie jest zainstalowane oprogramowanie blokujące treści i JavaScript typu AdBlock, NoScript
   • oprogramowanie (przeglądarka) jest w możliwie najwyższej wersji

 

  • 5.2.1 Korzystanie z innych przeglądarek internetowych, niż opisanych w punkcie 5.2 oraz z oprogramowania blokującego treści jest możliwe, ale nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich funkcji Serwisu.
  • 5.2.2 Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji lub aktywacji dodatkowego oprogramowania typu Java, JavaScript lub Flash oraz akceptacji cookies.
  5.3. Użytkownik, rozpoczynając pracę w Serwisie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu.
  5.4. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
  • 5.4.1. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, ten pierwszy obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).
  • 5.4.2. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt. 5.4.1, użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym.
  5.5. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza utworzone przez siebie i znane tylko sobie: identyfikator i hasło.
  • 5.5.1. Identyfikator musi zawierać co najmniej 3 znaki.
  • 5.5.2. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków.
  • 5.5.3. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu “Odzyskaj hasło”. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie.
  • 5.6. Klient dostaje do dyspozycji system zgłoszeń (tzw. ticket) w którym całodobowo może zgłaszać pytania, usterki oraz chęć wdrożenia nowych funkcjonalności.

 

  • W przypadku pakietów Mini i Midi czas odpowiedzi na zgłoszenie będzie realizowany zgodnie z kolejką zgłoszeń.
  • W przypadku pakietu Maxi czas odpowiedzi wynosi max. 12h od momentu zgłoszenia.
  • W przypadkach awarii systemu klient może całodobowo zgłosić zaistniały fakt pod adresem email: biuro@gabinetonline.com.pl lub telefonicznie pod numerem 514 14 55 65
6. OKREŚ ŚWIADCZENIA USŁUG I ZAWARCIE UMOWY
  6.1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej gabinetonline.com.pl, użytkownik wybierze swój identyfikator i tajne hasło i otrzyma możliwość korzystania z Serwisu.
  6.2. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik otrzymuje bezpłatny (14 lub 30-dniowy z kodem promocyjnym) dostęp do Serwisu w zakresie opisanym w punkcie 4.
  6.3. Dokonanie pierwszej płatności na warunkach, o których mowa w pkt. 7 równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Użytkownika chęci skorzystania z usług poprzez Serwis.
  6.4. Dokonywanie wpłat za dostęp do kolejnych miesięcy rozliczeniowych jest podstawą do kontynuowania świadczenia odpłatnych usług Serwisu na czas nieokreślony. Wszelkie usługi jakie były świadczone przez Serwis na rzecz Użytkownika w okresie określonym w pkt. 6.2. będą kontynuowane z chwilą wejścia w życie postanowień Umowy.
  6.5. Użytkownik może kontynuować korzystanie z Serwisu w ramach systemu Pre-paid lub Umowy
  6.6. W przypadku korzystanie z Serwisu w ramach systemu Pre-Paid system automatycznie na koniec miesiąca rozliczeniowego wystawi fakturę Proforma, której opłacenie przedłuża ważnośc konta
  6.7. Użytkownik w każdym momencie może zmienić sposób korzystania z Serwisu z Post-Paid na wariant 6 lub 12 miesięczny dokonując płatności za wybrany okres.
  • 6.7.1. W przypadku wariantu Post-Paid na 6 miesięcy użytkownik otrzymuje 1 miesiąc bezpłatny oraz dodatkowy pakiet 250 wiadomości SMS.
  • 6.7.2. W przypadku wariantu Post-Paid na 12 miesięcy użytkownik otrzymuje 2 miesiące bezpłatny oraz dodatkowy pakiet 500 wiadomości SMS.
  • 6.7.3. Pakiet SMS jest aktywowany w momencie opłacenia faktury wystawionej przez Opertora na wyznaczony czas. (6 lub 12 miesięcy)
  • 6.7.4. W wariantach 6 lub 12 miesięcznych Operator przesyła umowę w ciągu 7 dni do Klienta zawierające obowiązki Operatora względem Klienta w wybranym okresie.
  6.8. Umowa może być rozwiązana w następujących przypadkach:
  • 6.8.1. w każdym czasie za porozumieniem stron.
  • 6.8.2. po upływie okresu użytkownia.
  • 6.8.3. śmierci Użytkownika.
  • 6.8.4. ustania bytu prawnego Użytkownika.
  • 6.8.5. nie uiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 7.4.
  • 6.8.6. zapomnienia przez Użytkownika hasła oraz nie skorzystaniu z funkcji serwisu “Odzyskaj hasło”, co powoduje utratę dostępu do danych.
  6.9. Użytkownik może, bez podania przyczyn rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem.
  6.10. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy, jeżeli Użytkownik:
  • 6.10.1. umyślnie narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu;
  • 6.10.2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;
  • 6.10.3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
  • 6.10.4. działa na szkodę Operatora;
  • 6.10.5. podał nieprawdziwe dane;
  • 6.10.6. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
  6.11. W przypadku określonym w pkt. 6.8.3., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Operatorowi, a w przypadku określonym w pkt. 6.8.4. powiadomić powinien dokonujący rejestracji w Serwisie.
7. ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ
  7.1. Korzystanie z pełnego zakresu usług i dostęp do danych archiwalnych Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.
  7.2. Użytkownik wnosi opłatę za usługę po otrzymaniu monitu o zapłacie w transakcyjnej części serwisu.
  7.3. Opłatę należy uiszczać zgodnie z Cennikiem przelewem na wskazane konto bankowe lub za pomocą płatności elektronicznej zawartej w systemie.
  7.4. Opłatę za otwarcie miesiąca należy uiszczać z góry na podstawie Faktury pro-forma
  7.5. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto wystawi Użytkownikowi fakturę VAT i umieści ją w Panelu Klienta umożliwiając jej samodzielne pobranie.
  7.6 W przypadku nie naliczenia opłat za wykorzystanie (brak kontynuacji użytkownia Serwisu), faktura VAT nie zostanie wystawiona.
  7.7 W przypadku nieopłacenia faktur proforma a korzystania z systemu po terminie płatności wskazanym w fakturze proforma klient przyjmuje do wiadomości że są naliczane opłaty za korzystanie zgodnie z wybranym pakietem do momentu zablokowania konta przez Operatora lub zgłoszenia faktu zamknięcia konta przez Klienta. Za datę końca użytkowania systemu przyjmuje się datę ostatniego logowania do systemu. Po tym terminie Operator ma prawo wystawić fakturę VAT i domagać się zapłaty za korzystanie z systemu zgodnie z polskim prawem.
  7.8 Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty poprzez zintegrowaną bramkę płatniczą. Dostępne systemy to :
  • Przelewy24
 1.  
   TPay
 2.  
   iMoje

 

8. DANE UŻYTKOWNIKA I ICH OCHRONA
  8.1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
  8.2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, tzn. właściwej obsługi zleceń, zamówień usług, drukowania dokumentów generowanych przez Serwis oraz do rozliczeń Operatora z Użytkownikiem za świadczone usługi.
  8.3. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
  • 8.4. Na ochronę, o której mówi pkt. 8.3. składają się w szczególności:
   • 8.4.1. System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu co najmniej 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
   • 8.4.2. System kontroli dostępu do danych – tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą utworzonego przez siebie hasła, o którym mowa w pkt. 5.5. Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika,
  •              poza danymi o których mowa w pkt. 5.4.1.
  • 8.4.3. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
  • 8.4.4. System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego – budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Użytkownika, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.
  8.5. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
  8.6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
  8.7. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.
  8.8. W razie rozwiązania Umowy, wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie rozwiązania umowy.
  8.9. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w pkt. 8.2., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
9. ODPOWIEDZIALNOŚC OPERATORA I REKLAMACJE
  9.1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.
  9.2. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
  9.3. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 8.4., w celu ochrony danych Użytkownika.
  9.4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
  9.5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.
  9.6 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu ujawnienia umyślnego lub nieumyślnego przez Użytkownika hasła do Serwisu osobom trzecim, wyboru zbyt słabego lub słownikowego hasła nie gwarantującego wystarczającego poziomu ochrony.
  9.7. Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@gabinetonline.com.pl
  9.8 Operator w ciągu maksymalnie 7 dni udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację.
10. ZMIANA REGULAMINU
  10.1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
  10.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
  • 10.2.1. Zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu.
  • 10.2.2. Konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
  10.3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając link do treści nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.
  10.4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w pkt. 10.3. Jeżeli Operator otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt. 10.4., oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.Regulamin wchodzi z życie z dniem : 1.01.2021r